Innledning

Eika Boligkreditt AS er boligkredittforetaket i Eika Alliansen og tilbyr finansiering til lokalbankene i Eika Alliansen og Lokalbankalliansen mot overføring av pantesikrede boliglån. Foretaket har konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett med rating. Eika Boligkreditt er en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån.

Som del av en av landets ledende bankallianser ønsker Eika Boligkreditt AS å tilby sine ansatte en godtgjørelsesordning som er rettferdig, motiverende og i tråd med Eika Boligkreditts policy for styring av og kontroll med risiko.

Disse retningslinjene er utarbeidet av godtgjørelsesutvalget i Eika Boligkreditt AS og er vedtatt av styret i foretaket.

Retningslinjene gjelder for godtgjørelse, herunder lønn, naturalytelser, pensjons- og forsikringsordninger og etterlønn. Retningslinjene gjelder for alle ansatte 

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelse

Generelt

Eika Boligkreditts godtgjørelsespolitikk skal bidra til å sikre eierbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Eika Boligkreditts godtgjørelsespolitikk skal være forankret i foretakets forretningsstrategi og skal til enhver tid være forenlig med foretakets risikotoleranse og langsiktige interesse, slik disse er definert i foretakets policy og retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Eika Boligkreditt legger stor vekt på at godtgjørelsesordningen skal være bærekraftig i både et kortsiktig og et langsiktig perspektiv, herunder fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Eika Boligkreditts ansatte får sin godtgjørelse fastsatt ved individuelle avtaler.

Eika Boligkreditt har etablert visse hovedprinsipper for foretakets belønningsstrategi. Prinsippene gjelder generelt, men vil ha ulik anvendelse på de forskjellige godtgjørelsesordninger og stillingskategorier.

Hovedprinsippene for Eika Boligkreditts belønningsstrategi skal være:

• Godtgjørelsesordningen skal bidra til å sikre eierbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig finansiering ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett

• Godtgjørelsesordningen skal være konkurransedyktig, dog ikke markedsledende, og skal motivere til langsiktig interessefellesskap mellom den ansatte, foretaket, og foretakets aksjonærer

• Godtgjørelsesordningen skal differensiere basert på den enkelte ansattes ansvar, prestasjoner og kvalifikasjoner

• Godtgjørelsesordningen skal være rettferdig og ikke-diskriminerende

• Godtgjørelsesordningen skal belønne måloppnåelse på individuelt nivå, enhetsnivå og foretaksnivå  

• Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med foretakets risiko og motvirke høy risikotaking

• Godtgjørelsesordningen skal bidra til å unngå interessekonflikter mellom den ansatte, foretaket, foretakets kunder, foretakets investorer og foretakets aksjonærer. Ordningen skal være i tråd med foretakets retningslinjer for interessekonflikter.

• Godtgjørelsesordningen skal være i tråd med foretakets strategi, målsetninger, kjerneverdier og langsiktige interesser.

• Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med gjeldende eksternt og internt regelverk så vel som Eika Boligkreditts prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse 

Godtgjørelsesformer

Eika Boligkreditts godtgjørelsesordning består for tiden av følgende hovedelementer:

 • Fastlønn

 • Pensjons- og forsikringsordninger

 • Naturalytelser og utgiftsgodtgjøring

  Fastlønn

  Fastlønnen består av den ansattes faste avtalte årslønn. Fastlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke ledende, og skal reflektere den enkelte ansattes ansvar og prestasjoner.

  Fastlønnen blir normalt tatt opp til vurdering en gang i året.

  Pensjons- og forsikringsordninger  

  Eika Boligkreditt AS tilbyr lovpålagte pensjons- og forsikringsordninger innenfor de til enhver tid gjeldende rammer for slike ordninger, samt visse ikke-lovfestede ordninger.

   Eika Boligkreditt AS har etablert følgende pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte:

  Innskuddsbasert ordning  

  Denne ordningen baserer seg på at foretaket yter et tilskudd på 7 prosent av lønn fra 0-7,1G og 20 prosent av lønn fra 7,1-12G. I tillegg dekker foretaket risikoforsikring som omfatter uførhet og barnepensjon for de som inngår i innskuddsordningen. Ansatte som hadde ytelsesbasert ordning våren 2016 ble overført til innskuddsbasert ordning med full lønnskompensasjon.  

  Tilleggspensjonsavtale 

  Forpliktelsen vedrørende tilleggspensjon er sikret gjennom en verdipapirfondsbasert spareordningen. Det er kun adm.dir. som er på denne ordningen i dag.  

  AFP – avtalefestet pensjonsordning 

  Forutsatt at den ansatte oppfyller nærmere fastsatte krav, gir ordningen rett til uttak av avtalefestet pensjon fra fylte 62 år. For nærmere informasjon om AFP, se https://www.afp.no/soker/vilkar-for-afp/ .

  I tillegg har alle ansatte i Eika Boligkreditt personalforsikring (herunder gruppeliv- og ulykkesforsikring samt reiseforsikring) og helseforsikring.

  Eika Boligkreditt har som mål å opprettholde et mest mulig enhetlig pensjons- og forsikringssystem i foretaket. Enhver individuell avtale om pensjons- og forsikring skal derfor forelegges for godtgjørelsesutvalget i foretaket før avtale inngås.

  Sluttvederlag o.l. 

  Eika Boligkreditt AS tilbyr ikke sluttvederlag o.l. med mindre særlige forhold tilsier dette. Sluttvederlag skal ikke gis dersom vilkårene for avskjed etter arbeidsmiljøloven § 15-14 er til stede.

  Styret i foretaket kan inngå individuelle avtaler med person i foretakets ledelse hvor han/hun fraskriver seg reglene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven mot sluttvederlag.

  Naturalytelser

  Eika Boligkreditt skal ikke tilby naturalytelser som i art eller verdi går utover det som er vanlig markedspraksis. 

  Eika Boligkreditt tilbyr i dag følgende hovedformer for naturalytelser:

  • Fri avis/tidsskrifter
  • Hjemmekontor (inntil 2 dager pr. uke)
  • Fri mobiltelefon
  • Fri bil
  • Lån med pant i bolig på visse vilkår, med subsidiering av inntil 0,5 prosentpoeng av renten

  Eika Boligkreditt har som policy å tilpasse bruken av naturalytelser til stillingskategori og behov i den enkelte stilling.

  Variabel godtgjørelse

  Eika Boligkreditts ansatte og styre mottar ikke variabel godtgjørelse etter at foretakets bonusordning ble avviklet med virkning fra 1. januar 2017.

  Annet

  Foretaket dekker mellomlegget mellom full lønn og foreldrepenger utbetalt fra NAV i foreldrepermisjonsperioden. Tilsvarende gjelder for ansatte som er sykemeldt i inntil 12 måneder.

Særlige regler for visse grupper ansatte

Innledning

 Eika Boligkreditt AS har, i tråd med finansforetaksforskriften § 15-2, etablert særlige regler for godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av betydning for foretakets risikoeksponering og ansatte med kontrolloppgaver. Styret i Eika Boligkreditt, er også underlagt særlige krav i henhold til finansforetaksforskriften. Foretaket har videre etablert særlige regler for ansatte med ansvar for kredittvurderinger i tråd med finansforetaksforskriften § 15-7. 

Ledende ansatte

Det skal føres liste over stillingskategorier og ansatte som i Eika Boligkreditt AS er definert som ledende ansatte. Listen skal til enhver tid holdes à jour og skal revideres og godkjennes av godtgjørelsesutvalget minst en gang i året. Listen skal også revideres i forbindelse med omorganiseringer som kan påvirke listens riktighet.

Ledende ansatte mottar ikke variabel godtgjørelse.

Ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering

Det skal føres liste over stillingskategorier og ansatte som er definert som å ha oppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering. Listen skal til enhver tid holdes à jour og skal revideres minst en gang i året. Listen skal også revideres i forbindelse med omorganiseringer som kan påvirke listens riktighet.

Ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering mottar ikke variabel godtgjørelse.

Ansatte med kontrolloppgaver

Det skal føres liste over stillingskategorier og ansatte som er definert som å ha kontrolloppgaver. Ansatte som utfører kontrollfunksjoner, skal være uavhengig av forretningsområdene de kontrollerer, ha tilstrekkelig myndighet til å utføre sine oppgaver, og godtgjøres i samsvar med måloppnåelse knyttet til deres funksjoner uavhengig av resultatet i forretningsområdet de kontrollerer.

Godtgjørelsen til øverste ledelse i risikostyrings- og etterlevelsesfunksjonene skal være underlagt direkte tilsyn av godtgjørelsesutvalget.

Ansatte med kontrolloppgaver mottar ikke variabel godtgjørelse.  

Ansatte med ansvar for kredittvurderinger

Det skal føres liste over stillingskategorier og ansatte som er definert som å ha ansvar for kredittvurderinger. Ansatte med ansvar for kredittvurderinger skal ikke avlønnes, eller vurderes, på en slik måte at evnen til å påse at kundens interesser ivaretas på best måte, svekkes. Avlønning skal heller ikke være avhengig av antall og andel av, eller målsetning om, innvilgede lån. Ansatte i foretaket har normalt ikke direkte kundekontakt, men forvaltningen av kredittrammeverket, og tilhørende kontroller vil anses å være kredittvurderinger.

Ansatte med ansvar for kredittvurderinger mottar ikke variabel godtgjørelse.

Listen skal til enhver tid holdes à jour og skal revideres minst en gang i året. Listen skal også revideres i forbindelse med omorganiseringer som kan påvirke listens riktighet. 

Godtgjørelsesutvalg

Foretaket skal ha et godtgjørelsesutvalg som oppnevnes av styret. Utvalget skal bestå av minst to styremedlemmer. Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen som skal avgjøres av styret og skal ha tilgang til dokumentasjon og informasjon som godtgjørelsesutvalget finner nødvendig.

Informasjonsplikt

Eika Boligkreditt skal offentliggjøre informasjon om foretakets godtgjørelsesordning. Videre skal det offentliggjøres en rapport med kvantitativ informasjon om godtgjørelse til de ulike gruppene med særlige regler for godtgjørelse og andre ansatte. Denne informasjonen gjøres tilgjengelig på foretakets nettsider www.eikbol.no.

Internkontroll

Praktiseringen av Eika Boligkreditts godtgjørelsesordning skal minst en gang i året gjennomgås av uavhengige kontrollenheter, jf. finansforetaksforskriften § 15-1. Foretaket skal utarbeide en skriftlig rapport om den årlige gjennomgangen hvert år. Rapporten skal på forespørsel oversendes til Finanstilsynet. Internkontrollen av foretakets godtgjørelsesordning foretas av internrevisjonen. 

Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse

 Denne retningslinjen ble godkjent av styret 12.03.2024 og gjøres gjeldende fra samme dato. Retningslinjene skal oppdateres minimum årlig og ved behov.