Historien

 • 2023

  • Alle Eika-bankene er over på ny kjernebankløsning fra Tietoevry.
  • Haugesund Sparebank (største bank i DSS-samarbeidet) har besluttet å gå inn i Eika Alliansen, og fusjonere med Tysnes Sparebank.
  • EBKs utstederrating oppgraderes fra Baa1 til A3.
  • Det ble inngått en avtale om å selge tilbake porteføljen til OBOSbanken som var på 931 millioner ved utgangen av august 2023.

   

 • 2022

  • De første bankene får i september flyttet boliglånsporteføljen de har i EBK fra Banqsoft, til nytt kjernebanksystem i Tietoevry. 
  • EBK igangsatte et bredt forankret prosjekt for å oppnå IRB-standard på kredittrammeverk og – modeller, med en målsetning om at EBK kan søke IRB godkjennelse for selskapets boliglånsportefølje.
  • Odd-Arne Pedersen tiltrer i desember som ny adm. direktør i selskapet, etter å ha vært konstituert i rollen fra slutten av juni samme år.
 • 2021

  • Det blir inngått avviklingsavtaler med bankene i Lokalbankalliansen. De kan ikke lenger legge lån til EBK, og skal videre inn i en nedtrappingsfase.
  • Det inngås avtale om å selge tilbake porteføljen til Spb1 Nordmøre på 1,2 milliarder.
  • Flyttelånsmodellen blir betydelig oppgradert og bankene flytter tett på 1,5 milliarder.
  • Eika Boligkreditt utstedte sin første obligasjon under det grønne obligasjonsrammeverket.
 • 2020

  • Koronaviruset treffer Norge for fullt i mars, og fører til utstrakt bruk av hjemmekontor.
  • Eika Gruppen sa opp kjernebankløsningen med SDC og inngikk avtale om ny IT-plattform fra TietoEvry.
  • Obligasjonskomiteen i EBK vedtok et grønt obligasjonsrammeverk.
  • EBK lanserte også grønne boliglån, og det første lånet i kategorien ble utbetalt i desember. 
 • 2019

  • Med virkning fra 10. desember økte EBK maksimal belåningsgrad for boliglån fra 60 prosent til lovens maksimum på 75 prosent.
  • Fra og med 1. juli ble EK-avkastningsmålet i EBK endret fra 3M Nibor + 2 prosentpoeng til null. Provisjonene til eierbankene økte tilsvarende.
  • EBK tar i bruk Power BI som visualiserings- og rapporteringsverktøy for å gi eierbankene bedre innsikt i finansieringen de har i EBK.
 • 2018

  • Bankene begynner å utbetale alle lån direkte via bankenes egen kredittportal.
  • Emitterte 5 mrd. NOK i en syndikert benchmark OMF-emisjon.
  • Eika Boligkreditt økte eierandelen i Eiendomsverdi AS fra 18,79 prosent til 25 prosent.
  • Samlet bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt passerer 80 milliarder kroner. • 2017

  • Eika Boligkreditt passerer 100 milliarder kroner i forvaltningskapital
  • Ratingen av selskapets OMF'er blir oppgradert fra Aa1 til Aaa
  • Selskapet fikk for første gang publisert utsteder-rating (Baa1)
  • Åtte eierbanker fusjonerer og blir til fire. Antallet eierbanker reduseres tilsvarende • 2016

  • Eika Boligkreditt blir integrert i bankenes kredittportal i slutten av oktober.
  • Samlet bankfinansiering gjennom Eika Boligkreditt passerer 70 milliarder kroner
  • Det inngås avtale med eierbankene om leveranse av sentrale data knyttet til selskapets rating fra Moody's Investor Service • 2015

  • Eika Boligkreditt innfører individuelli nnlånspris for eierbankene.
  • Ny og forbedret avtale om kredittgarantier fra eierbankene trer i kraft 1. oktober
  • Ratingen av selskapets OMF'er blir ytterligere forbedret med en «notch» i «leeway».
  • Fire av eierbankene fusjonerer og blir til to. Antallet eierbanker reduseres tilsvarende.


 • 2012

  • Eika Boligkreditt skilles ut fra finanskonsernet Eika Gruppen AS og blir direkte eid av lokalbankene og OBOS.
  • Det etableres tettere avtalestruktur mellom de nye eierne og selskapet.
  • I løpet av juni passeres 50 milliarder kroner i forvaltningskapital.
  • Selskapet utsteder første «jumbo»(EUR 1 milliard) i euromarkedet.